تبلیغات
در روایات آمده بهتر است که قبل از استخاره

سه بار سوره ی اخلاص (قل هو الله احد) را بخوانید

سپس سه مرتبه صلوات بر محمد و آل محمد بفرستید

نیت کنید و به آنچه كه مایلید استخاره نمایید


استخاره آنلاین با قرآن کریم